دلنوشته شهید رضا غلامشاه زاده

دلنوشته شهید رضا غلامشاه زاده

بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت نصیب کسانی میشود که در ره عشق بی ترس با جان خود بازی می کنند.