دلنوشته برای شهدا

دلنوشته برای شهدا

تنها کسانی شهید می شوند!
که شهید باشند...

باید قتلگاهی رقم زد؛
باید کشت!!
منیت را
تکبر را
دلبستگی را
غرور را
غفلت را
آرزوهای دراز را
حسد را
حرص را
ترس را
هوس را
شهوت را
حب دنیا را...

باید از خود گذشت!
باید کشت نفس را...

شهادت درد دارد!
دردش کشتن لذت هاست...

به یاد قتلگاه کربلا...
به یاد قتلگاه شلمچه و طلاییه و فکه...
الهی، قتلگاهی...
باید کشته شویم، تا شهید شویم!!
بايد اقتدا كرد به شهدا ...