دلتنگی

دلتنگی

نویسنده : خواهر شهید
من خواهرشهیدمو و خواهرشهید بودن یعنی تنهایی وروزهای دلتنگی، اینکه دلتنگ باشی و بغض داشته باشی و شونه ای واسه گریه کردن نداشته باشی. برادرعزیزم خیلی دلم هواتوکرده و این روزها درفراق دوری توهمچون شمع آب می‌شوم.

مهدی جان همدم روزهای تنهایی من این روزهاسخت دلتنگ توهستم.
شهیدعزیزم کاش بودی که ازوقتی تورفتی هیچ چیزمثل قبل نشد.

این روزها بدجوری دلم گرفته و من باعکس های توآرام می‌گیرم. کاش بودی ...کاش بودی که من با توآرام ترینم دردی است دردلم که دوایش نگاه توست، دردا که دردهست ودوای دلم نیست.

شهدا مرتبط :

شهید مهدی عوض پور