دلتنگی شهداء

دلتنگی شهداء

نویسنده : شهید سیدمرتضی آوینی
ای شقایق های سوخته دل خونین ما نیز شقایقی است که داغ شما را بر خود دارد. آیا روزی خواهد رسید که بلبلی عاشق در وصف ما سرود شهادت بسراید.