باید راهش را ادامه دهم

باید راهش را ادامه دهم

نویسنده : فرزند شهید

من دیگر مردی شده ام و باید راهش را ادامه دهم ... باز یـک سال گــذشت و دوبـاره به نـقطه ی شروع رسیـدم، خدایـا دلم هوای دیــروزم را کـرده هوای پــدرپلیسم دلم میـخواد مثـل دیـروز قـاصدکی بـردارم و آرزوهایـم رو به دستش بسپــارم و تنها آرزویـم بازگشـت پدرم باشد. دلـم میـخواد دفــتر مشـقم رو باز کنم و دوبـاره تـمرین کنم الـفبای زندگی رو و دوبــاره بنــویسم بـــابـــا آمد... هر سال در تولدم شمع های بیشتری برایم اشک میریزند...دلم میخواهد کنار پدری شمع های زندگیم را فوت کنم که همـیشه پشتوانه روز های سخت هم است پــدری از جنس خـاک با لباس زیبای خاکی تکاوری 365 روز گذشت روز هایی که قهقهه زدم از ته دل و لبخند زدم؛ و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست. آری دلم یک تولد می خواهد از جنس شور و شوق پدر، پدری که برای حفظ امنیت کشورم جان خودش راعاشقانه و با تمام وجودش فدا کرد تا تمام بچه های این مرز و بوم درآرامش کامل تولد بگیرند.