بابای فداکار ما

بابای فداکار ما

بابای فداکار ما خبر شهادت را که شنیدم برایت خوشحال شدم ،تنها من ن برادرم هم نیز خوشحال شد. بابایی ک تمام فکرش خدمت به کشورش بود دفاع از حریم امن خانه و کاشانه دغه دغه اش بود چه روز های که بابا خسته بود اما برای خوشحالی ما خستگی هایش را فراموش میکرد. چه وقت های که بود ک دل هر سه ما ی گپ مردانه میخواست اما بابا تو نبودی ... حالا همه دلتنگی ها؛ گپ و گفتگو هایمان با برادرم باشد کنار مزارت خدا حافظ مرد امنیت بابای فداکار ما فدای آسایش امنیت کشورش شد.

شهدا مرتبط :

شهید علیرضا کیخا