این بار فرق دارد

این بار فرق دارد

نویسنده : خادم الشهدا
بارالها من خود به گناهانم واقفم و تو آگاه تر از من! شرمگین و آشفته حال دست نیاز به درگاهت دراز میکنم، مهربان من! بنده ات را بنگر که چگونه با تضرع تو را میخواند و منتظر پاسخی از جانب توست پس به آغوش بگیر بنده ای که جز تو پناهی ندارد.

من خود بخوبی میدانم که هزار بار توبه شکسته ام، هربار که در دریای گناه دست و پا میزدم تو مرا نجات داده ای اما منِ ناسپاس باز خود را اسیر قید و بندهای گناه کرده ام، اما این بار فرق دارد دستم را در دست کسانی گذاشته ام که از امتحان زندگی سربلند بیرون امده اند و با انان مسیر زندگی را طی میکنم، با شهدا، همان بندگانی که بی هیچ تعلقی زندگی دنیا را به قصد دیدار معبود خود رها کرده اند.

آی شهدا! ای مخلصین درگاه الهی! مرا از مرداب گناه بیرون بکشید، دستم را بگیرید و راه را نشانم دهید بی شک شما برای گمشدگانی چون من چراغ راه هستید.