از هر بیداری،  بیـدارتری

از هر بیداری، بیـدارتری

نویسنده : خادم الشهدا

گوییا خوابیـده ای... اما کجا؟! عند رب؟؟؟ که از هر بیداری، بیـدارتری... نگاهم کن که منِ به ظاهر بیدار، بیـدار شوم از خواب غفلتم... غفلت از تو‌ یعنی غرق شدن در برهوت زندگی... زمستان را منتظرت بودم نیامدی. بهار بیا که اردیبهشت بی تو بهشت نمیشود ...

شهدا مرتبط :

شهید موسی نوروزی