آن معادله پیچیده

آن معادله پیچیده

نویسنده : خادم الشهدا
قرار است ورای عشق زمینی و ورای دوست داشتن‌های معمولی حتی ورای واژه‌ها بنگارم؛ از آن معادله‌های پیچیده که تا دلت بخواهد توفیر دارد با موازنه‌های زمین و ساکنان زمین! از آن‌هایی که باید روی بام دل بنشینی و نظاره‌گر حال خوش خدا باشی. از همان‌هایی که کنج کارگاه سفالگری درست همزمان با سایش پا بر چرخ کهنه و زهوار دررفته متبلور می‌شود و یک آن جهانی را زیر و رو می‌کند؛ آری از همان‌هایی که لحظه درآمیختن خاک و آب، جان می‌گیرند و رمز و راز دفتر هستی را بر هم می‌زنند.

قلم را برای نوشتن از وادیی مالامال از عشق روی کاغذ به رقص در می آورم، همان سرزمینی که در هر قدمش لاله ای پرپر شده تا برای آدمی عشق حقیقی را معنا کند، ذره ذره خاک اینجا خود کتابی است برای تفسیر شدن! اینجا خدا را نزدیک می یابی یا نه! بهتر است بگویم، تو به خدا نزدیک تر میشوی چراکه او همواره نزدیک است و ما گریزانیم.

در این میعادگاه پای درس بندگی مینشینی و می آموزی که چگونه از معشوقی حقیقی و نه دروغین دلبری کنی چنان که تو را به بهترین شکل ممکن به نزد خود فراخواند، صد افسوس که اینجا مهمان میشویم و رسم مهمانی به چند روزی است و پس از آن باید راهی دیار خود باشی درحالیکه قلبت دیگر تو را همراهی نمیکند آری! او گوشه ای در سرزمین عشاق جا خواهد ماند.