بازدید میدان سردار اشتری از کاروان راهیان نور و خادمان شهدا