نوجوانی که یک هلیکوپتر عراقی را ساقط کرد

نوجوانی که یک هلیکوپتر عراقی را ساقط کرد

ساعتی قبل از شهید شدنش برای آوردن مهمات به ستاد فرماندهی می رود با همه دوستان خداحافظی می کند از او می پرسند: «امروز مثل اینکه خیلی خوشحالی مگر خبری هست که ما نمی دانیم؟» در جواب آنها می گوید: «آری، دیروز یک شکار هلیکوپتر داشتم و امروز  ا...

پنجشنبه، 28 مرداد 1400 ساعت 10:27