« آخرین شهیـد »

شهید رحیم الله سلیمانی

تاریخ شهادت : 1400/05/10

آخرین ماموریت

آخرین ماموریت

زنده یاد در آخرین ماموریتش، روحی بلند و جانی بیقرار داشت تا اینکه در سوم آبانماه سال 1382 هنگام درگیری و رویارویی با منافقین کوردل و کومله کردستان، در منطقه مریوان بر اثر اصابت تیرهای مستقیم جان شیفته خویش را به آستان حضرت محبوب تقدیم نمو...

سه شنبه، 12 مرداد 1400 ساعت 15:29